چرا باید به متخصص مراجعه کرد؟

چراباید برای ساخت یا بازسازی ساختمانها به متخصص مراجعه کرد ؟

یک متخصص با توجه به الزامات شغلی خویش ناچاراست با پدیده های تازه حرفه خود و معایب ومحاسن آنها آشنایی کافی داشته باشد وبعلت فعالیت مداوم درزمینه کاری خویش ازتجارب بسیاری درآن زمینه برخوردار باشد و به مرورزمان با راهکارهای بسیاری آشنایی یافته که یک تازه کار یاغیرمتخصص بهره چندانی ازآن ندارد. البته منظورازمتخصص لزوما داشتن یک مدرک تحصیلی نیست بلکه داشتن آگاهی و تجربه کافی وجامع راجع به آن کاراست.درعرصه ساخت و ساز متاسفانه باتوجه به اینکه برخی افراد درکنار شغل تخصصی خود به ساخت وساز نیز میپردازند و بخاطر پنداری اشتباه برای کاهش هزینه های خود ازمتخصصین این امر یاری نمی جویند، معمولا مشکلاتی به بارمیاید که هزینه هایی به مراتب بیشتر برآنها تحمیل میگردد. برخی مزایای سپردن کار به متخصص آن عبارتند از :

1-طراحی حساب شده وفنی :

یک معمار وطراح حرفه ای ضمن آشنایی با استانداردهای طراحی و ساخت ، مرتبا با تازه ها ونوآوریهای این عرصه دراتباط است، بهمین خاطرعلاوه بربکارگیری مدرنترین طرحها وایجاد بهینه ترین فضاها، امنیت ورفاه زندگی درآن بنا راتضمین میکند.چه بسا دوساختمان با صرف هزینه ای یکسان ساخته میشود حال آنکه یکی بعلت نقشه زیبا وحساب شده ازساختاری دلپسند و فضاسازی مناسب بهره مند بوده وازحداقل فضاهای غیرکاربردی وبه اصطلاح پرت برخوردار است و دیگری بعلت نقشه ای غیرکارشناسانه وناشیانه  ضمن اتلاف فضاهای بسیار، اززیبایی ورفاه نیزبهره چندانی نداردو خواه ناخواه در دید خریداراز ارزش بسیارکمتری برخوردار خواهد بود ویا حتی به هیچ قیمتی قابل قبول وپسند نخواهد بود ؛ مسلما این خسارت بسیاربیشتر ازهزینه به نسبت اندک نقشه مهندس معماراست.طراحی داخلی یک فروشگاه یارستوران ازاین نیزحساستر است چراکه یک طراحی ماهرانه وچیدمان صحیح همراه با انتخاب رنگهای مناسب و نورپردازی حرفه ای میتواند درامد آن فروشگاه راچندین برابرافزایش دهد حال اینکه هزینه یک طراحی شاید معادل یکماه درامد آن فروشگاه هم نباشد.

2- شناخت وبکارگیری مصالح ونیروی کارمناسب :

یک متخصص باتجربه، بااطلاع از خصلت مصالح ومواد، وبکارگیری مناسب آنها درجای خود میتواند ساختمانی امن ، زیبا وراحت را بنا کند که تا سالیان متمادی ازاستحکام وجلوه زیبایی آن کاسته نشود. گاه کاربرد برخی مصالح درجایی مناسب و درجایی دیگر نامناسب است یا برای بکاربردن آن نیازبه زیرسازیهایی خاص دارد که یک شخص بی تجربه ،ازآن بی اطلاع است وگرچه درابتدای امرشاید مشکلی نمایان نشود ولی به مرورزمان خسارات عدیده ای به بارخواهدآورد. همچنین با توجه به اهمیت روزافزون بهینه سازی مصرف وجلوگیری ازهدررفت انرژی ، داشتن آگاهی کافی از عایق کاری ساختمان وساماندهی کارشناسانه سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ونورپردازی ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.

3-جلوگیری ازهزینه های اضافه  :

چه بسا افرادی که بدون یاری جستن ازکارشناسان آگاه واردعرصه ساخت وساز یا بازسازی ساختمان میشوند و بعلت آگاهی ناکافی، هزینه های بیهوده بسیاری برخود تحمیل میکنند یا بعلت دوباره کاریهای ناشیانه منابع مالی بسیاری راهدرمیدهند ویا بعلت آگاهی کم ازمصالح ومنابع دست اول تهیه آنها، معمولا مصالح نامرغوب یا باقیمتی بالاترازقیمتی که یک متخصص پیدا میکند خریداری میکنند و یا درجایی که میتوان باهزینه کمتری به همان مقصود رسید هزینه بسیاری صرف میکنند حال اینکه این هزینه بیشتر نتنها سودی ندارد بلکه ممکن است مشکلاتی رانیزبباربیاورد. بیشترهزینه کردن مهم نیست ، درست وبجا هزینه کردن مهم است.

4-زمانبندی صحیح وبه حداقل رساندن زمان اجراء پروژه :

یک  متخصص کارآشنا، با مدیرت صحیح پروژه و زمانبندی دقیق خرید لوازم ومصالح ومرتب نمودن زمان اجراءهرقسمت درجایگاه اصلی خود، زمان اجراء رابه حداقل ممکن رسانده وازاتلاف بیهوده زمان ونیروی کارجلوگیری نموده ودرنتیجه نتنها هزینه های شماراکاهش میدهد بلکه سرمایه شمارا سریعتر به بازدهی میرساند ومانع بلوکه شدن بی حاصل سرمایه شما میگردد.

5-محول کردن مسئولیت کار به یک متخصص وآسودگی خیال شما ازنگرانیها و گرفتاریهای طاقت فرسای فرایند ساخت :

کارساختمانی بعلت درارتباط بودن با طیف بسیاری ازافراد ومشاغل ، ودرنتیجه مسئولیتها ونگرانیهایی که هریک ایجاد مینمایند یکی ازمشاغل پراسترس ووقت گیراست که اگرقدری ناشی گری به خرج دهیم دچارکلافی سردرگم خواهیم شدکه رهایی ازآن کاری طاقت فرساخواهد بود، ومتاسفانه برخی پیمانکاران یا کارگران باآگاهی یافتن از ناشی بودن کارفرما ، کوتاهی ونواقص کارخودرا باتوضیحاتی گیج کننده توجیه میکنند و وانمود میکنند این کاربهترازاینکه آنهاانجام داده اند نمیشود ، یا برخی که ازوجدان کاری بی بهره اند با بکارگیری مصالح مشابه نامرغوب ارزان قیمت ، بهای مصالح اصل رااخذ مینمایند . درمقابل مسائل فوق وبسیاری مشکلات دیگر عاقلانه است که کارخودرابه متخصصی آگاه ومنصف بسپارید و بجای تلاش برای یافتن پیمانکاران وکارگران گوناگونی که ماهرو منصف باشند تمام تلاش خود را مصروف یافتن تنها یک متخصص منصف وخوشنام کنید تا پس ازآن ، مسئولیت کل پروژه شما ویافتن نیروی کاری مناسب و کنترل کیفیت دقیق تمامی امور پرژه برعهده یک متخصص  باشد.

 

 

مسیر سایت