استفاده از رنگ های پر انرژی در دکوراسیون

استفاده ازرنگهای پرانرژی دردکوراسیون

 

رنگ های زنده همواره رنگ هایی دوست داشتنی هستند. این رنگ ها به نحوی اغراق آمیز
جاذب نگاه و توجه بیننده هستند و هرگز از نظر بیننده دور نمی مانند. رنگ های زنده، انرژی و
هیجان در فضا می پراآنند و برای افرادی آه دوست دارند هر روز صبح در فضایی پر انرژی و
سرزنده چشم بگشایند و روزشان را با هیجان و سرزندگی آغاز آنند ایده آل هستند.
به آارگیری این رنگ ها از آنجا آه اغلب ما بیشتر با رنگ های خاموش و خنثی در محیط زندگی
مانوس هستیم نیازمند جسارت است. اما چنانچه این رنگ ها را در ترآیبی مناسب به آار گیرید
این جسارت بی پاداش نخواهد ماند و نتیجه فضایی درخشان، زیبا و فوق العاده جذاب خواهد بود.
پیش از انتخاب چنین پالت رنگی برای فضای منزلتان به سلیقه خود نیز توجه آنید زیرا برای
بسیاری از مردم زندگی در چنین فضاهای رنگینی برای مدت طولانی ممکن است آزاردهنده
باشد. یکی از روش های ارزیابی سلیقه واقعی شما در انتخاب رنگ دقت در آمد لباس های
شما است. اگر لباس های آمد شما از رنگ های بژ، آرم، قهوه ای، سیاه و سفید یا سایر رنگ
های خنثی و ملایم تشکیل شده است در فکر استفاده از رنگ های زنده در فضای منزلتان
نباشید. چون خیلی زود از آنها خسته می شوید اما اگر در میان لباس هایتان رنگ های شادی
مثل قرمز، نارنجی و بنفش زیاد به چشم می خورند احتمالاً از زندگی در فضایی با دآوراسیون
برگرفته از رنگ های زنده لذت خواهید برد.
از نگاه طراحان دآوراسیون داخلی رنگ های زنده دارای ویژگی های فوق العاده ای هستند آه
می تواند ویژگی های حاآم بر یک فضا را تنها با چند قوطی رنگ تغییر دهد.
پس از آنکه از تمایل و علاقه خود نسبت به این پالت رنگی مطمئن شدید نوبت به انتخاب رنگ
های خاصی آه در این گروه می پسندید می رسد. هنگام انتخاب پالت رنگ های زنده باید به
خاطر داشته باشید آه انتخاب این گروه به معنی به آارگیری این رنگ ها در سطوح بزرگ مثل
دیوارها است آه بلافاصله آاراآتر و حالت یک اتاق را دستخوش تغییری چشمگیر می سازد و نه
تنها به معنی استفاده از یک آاناپه قرمز یا قفسه سبز در گوشه ای از یک اتاق نیست بلکه
احاطه شدن در فضایی آآنده از رنگ های زنده و شاد در آلیه جوانب یک اتاق است.
فضاهایی آه با رنگ های زنده آراسته می شوند نیاز به نور فراوان دارند، به ویژه نور طبیعی. در
شب نیز نور چراغ های هالوژن برای چنین فضاهایی مناسب تر است. ممکن است تصور آنید آه
پالت رنگ های زنده فقط برای اتاق های بزرگ مناسب است در این صورت در اشتباه هستید.

یک اتاق بسیار آوچک نیز می تواند با رنگ های زنده از نمایی ویژه برخوردار شود حتی اگر این
رنگ ها رنگ هایی تیره باشند مثل آبی نیلی یا حتی سیاه. دیوارهایی آه با رنگ های زنده
پوشانده می شوند باید از زیرسازی بسیار خوبی برخوردار باشند همه چیز در اتاق پیرو رنگ
دیوارها است و در طراحی یک دآوراسیون با این مجموعه رنگی دیوارها نقطه شروع هستند و
سپس باید این رنگ ها در اجزای دآوراسیونی اتاق تکرار شوند. این آار موجب تکمیل شدن رنگ
ها می شود. در گروه رنگ های زنده تضاد رنگی و آنتراست های شدید نقشی اساسی ایفا
می آنند و نتیجه ای جذاب و چشمگیر می آفرینند. چنان آه تیره ترین سیاه در آنار درخشان
ترین رنگ سفید یکی از ترآیب های ویژه این گروه است.
همچنین اتاق هایی آه با این رنگ ها تزئین می شوند باید متشکل از دآوراسیونی ساده با
اجزایی محدود باشند. شلوغ آردن چنین فضایی با وسایل تزئینی متعدد از تاثیر موردنظر رنگی
خواهد آاست. رنگ های زنده گرم جذاب ترین رنگ ها در این گروه هستند آه در آنار یکدیگر یا
هر یک به تنهایی همراه با سیاه چنان پرانرژی هستند آه احساس واقعی از هیجان را در بیننده
زنده می آنند.
جالب است بدانید این رنگ ها حتی رنگ سیاه را نیز تحت الشعاع قرار می دهند و سیاه در واقع
همچون قابی این رنگ ها را آه از خودش قوی تر هستند در برمی گیرد چنان آه در آمتر رنگی
چنین ویژگی ای وجود دارد. این رنگ های گرم و تند در آنار سفید خالص نیز جذاب و زیبا خواهند
بود و با نمایی تمیز آه حس پاآی و طراوت را به بیننده القا می آند، در حالی آه آمی رنگ
طلایی جذابیت این ترآیب را دو چندان خواهد آرد. به آارگیری تزئینات فلزی طلایی و نقره ای بر
درخشش و زیبایی رنگ های این پالت می افزاید.
رنگ قرمز در این گروه رنگی درخشان و برجسته است آه از بارزترین ویژگی های این گروه رنگی
است. بسیاری از مردم از به آارگیری این رنگ در دآوراسیون پرهیز دارند اما آمتر رنگی می تواند
هیجانی برابر با تاثیر این رنگ ایجاد آند. تاثیرات این رنگ چنان چشمگیر و قوی هستند آه حتی
نیازی به دربرگرفتن سطوح بزرگی مثل دیوارها نیست. تنها استفاده از آن در بخش هایی از
دآوراسیون یک اتاق تاثیر بسزایی در نمای آن خواهد داشت. استفاده از رنگ قرمز در قالب اجزای
دآوراسیونی مانند گل ها، فرش و یا انواع قاب عکس و از این قبیل روش مناسب برای معرفی
این رنگ قوی در یک دآوراسیون است. قرمز در آنار سیاه یا خاآستری نمایی جذاب می یابد و
همراه با سبز و آمی نقره ای نیز تاثیری خاموش تر خواهد داشت. اما این رنگ چنان اثر قوی و به
یادماندنی بر روی بیننده دارد آه گاه سایر رنگ های موجود در فضا را تحت الشعاع قرار می دهد.

این رنگ همچنین بخشی از نور موجود در فضا را جذب می آند، از این رو باید اتاق موردنظر برای
دآوراسیونی با این رنگ از نور آافی برخوردار باشد.

 

/table

مسیر سایت