همنشینی رنگ زرد و بنفش

ندگی ما هميشه سرشار از رنگ و جذابیتهای رنگي است. اهمیت و نقش رنگ در زندگی به حدی بالا است که به راحتي ميتواند روح شما را تازه و زنده کند يا برعکــس افسردگي و نگراني را به خانهتان وارد کند. هيچيك از طراحان، موافق بهرهگيري از تكرنگ در دكوراسيون نيستند زيرا معتقدند ترکیبات رنگی اثرات خیرهکننده و زیبايی خلق میکنند، البته به شرط آنکه به درستی کنار هم قرار گیرند.

تركيب رنگهای اصلی با رنگهای فرعی و خنثی اثري جاودانه و رویايی پديد ميآورد. همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، هر یک از رنگهای درجه دوم، مکمل یکی از رنگهای اصلی است و به عبارت دیگر از اختلاط دو رنگ اصلی، رنگی به دست میآید که مکمل رنگ سوم اصلی است. دو رنگ مکمل وقتی در كنار هم قرار میگیرند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را تشدید میکنند و هنگامی که با هم مخلوط ميشوند، یکدیگر را خنثی میکنند.

رنگ زرد از رنگهای اصلی است. هنگامی که این رنگ در کنار رنگ بنفش که از تلفیق دو رنگ اصلی آبی و قرمز تشکیل شده قرار گیرد، صحنه خیرهکننده و جذابی پدید میآید.

رنگ زرد ترکیبات گوناگونی دارد، مانند طلائی، زرد مایل به کرم، زرد کهربائی، زرد مایل به نارنجی و...، این تنالیتهها داغ و پرحرارت و با سایههای روشن هستند. هنگامیکه در کنار تنالیتههای بنفش مانند بنفش مایل به آبی، بنفش مایل به قرمز و... که سایههای تیره و تا حدودی سرد دارند، قرارگيرند دیگر محیط سرد به نظر نمیرسد بلکه یک محیط گرم و همگون در ذهن شما نقش میبندد. شما میتوانید در هر قسمت از فضای منزلتان این هماهنگی و ریتم موزون را به کار گيريد و از چشمانداز زیبای آن لذت ببرید.

یکی از کاربردهای رنگ زرد در آشپزخانه است، زیرا این رنگ اشتهاآور است و براي محل سرو و صرف غذا مناسب است. اگر آشپزخانه نور کافی ندارد یا پنجرههای کوچکي دارد که نور كمي وارد محيط ميكنند، این رنگ نورژردازي شما را پرجلوهتر خواهد كرد. بهخصوص در فصل زمستان هنگام صرف غذا در آشپزخانهاي زردرنگ، محیطی گرم و اشتهاآور را تجربه خواهيد كرد.

حال تصور کنید دیوارهای آشپزخانهتان به رنگ زرد مایل به کرم، دیواری که پنجره در داخل آن قرار دارد به رنگ زرد مایل به طلائی (تنالیته گرمتر و پررنگتر از کرم براي نوررسانی به محیط) و رنگ سقف هم به رنگ بقيه دیوارها باشد. در این آشپزخانه میز ناهارخوری چوبی قرار دارد که در روی آن رومیزی چهارخانه نارنجی و زرد پهن شده است، روی این رومیزی نيز بشقابهايی به رنگ زرد است، زیر آنها دستمال سفرههايی به رنگ قهوهای گذاشته شده است و گوشه میز را پارچ شیشهای با آب پرتقال پر كرده است. روی سنگ اپن این آشپزخانه یک ظرف شیشهای پر از انگورهای بنفش، چشم شما را به سرعت جذب ميكند. لوستر بنفش سقف که در کنار رنگ زرد سقف قرار گرفته این درخشش را بیشتر نمایان ميكند. روی دیوار کنار گاز هم وسايل آشپزخانه مانند دستمال، دستگیره و... که همگی تلفيقي از رنگهاي زرد و بنفش هستند، محيط رنگی و شادي را بهوجود آوردهاند. حالا خودتان درباره این دو رنگ قضاوت کنید، ببینید این دو رنگ مكمل چه اثری بر شما ميگذارند.

در اتاق پذیرايی هم میتوانید از این دو رنگ به سلیقه خود استفاده کنید و از ترکیب آنها لذت ببرید. در یک اتاق پذیرايی که مبلمان چوبی و پارچه رومبلی سبز رنگ دارد، کو*ســنهايی به رنگ بنفش در روی مبلها قرار دهيد. دیوارهای اتاق را کرم انتخاب كنيد تا لوسترهای طلائی سقف، نور را به زيبايي در محيط پراكنده سازند. در چنين شرايطي ميتوان کنار شومینه، یک کمد ویترینی چوبی با ارتفاع کوتاه قرار داد كه روی آن یک رومیزی بنفش از جنس حریر پهن شده و بر روی رومیزی نيز شمعهای نقرهای با ظرفی چوبی پر از شكلاتهای قهوهای قرار داشته باشد. براي اينكه چيدمان خود را تكميل كنيد، ميتوانيد داخل شومینه به جای هیزم، گلدانی سرامیکی به رنگ سبز قرار دهيد كه با گلهای نرگس زرد و زنبق بنفش تزئين شدهباشد. این فضا در شما چه حسی ایجاد میکند؟ دوست ندارید آن را تجربه کنید؟

این مثالها را در فضاهای دیگر نیز میتوانید امتحان كنيد. اتاق خوابی که پردههای زرد و دیوارهای سفید دارد. با تختخوابي چوبی که روتختی و بالشهای آن بنفش و در روی پاتختیهای آن چراغخوابی زرد رنگي همراه دو شمع سبز با رایحه سیب قرار دارد يكي ديگر از جلوههاي دو رنگ زرد و بنفش است.

شما میتوانید با سلیقه خود، این دو رنگ مکمل را در هر مکانی که موردنظرتان است بهکار ببرید. فقط به ميزان و حجم ترکیب رنگها دقت كنيد تا فضاي زننده يا سردي بهوجود نياورد.

 

 

مسیر سایت