موتور خانه هوشمند

موتورخانه هوشمند

 موتورخانه هوشمند یکی از روشهای کاهش مصرف انرژی با استفاده بهینه و بهنگام، نصب سامانه کنترل هوشمند موتورخانه است. این سامانه از یک کنترلر، حسگر دمای آب، حسگر دمای هوای بیرون و یک مدار فرمان برای کنترل مشعل، پمپ ها، شیر های برقی و پارامتر های قابل تغییر در چیلر تشکیل شده است.حسگر های دما، دمای هوای بیرون ساختمان، دمای آب رفت وبرگشت گرمایش (در فصل گرمایش)، دمای آب چرخشی سرمایش(درفصل سرمایش) و دمای آب منبع دوجداره تامین کننده آب گرم مصرفی را اندازه گیری میکنند.پایش تغییرات این متغییرهادر واحد زمان واعمال پردازش این اطلاعات در پردازشگر سامانه هوشمند ، نقطه تنظیم (set point) دیگ آب گرم دربازه مجاز، نقطه تنظیم (set point) استارت پمپهای سیرکولاسیون آب گرمایش دربازه مجاز، دبی آب عبوری از چیلر ودیگر پارامتر های مکانیکی ،مشخص و تنظیم میگردد. اینکار باعث میشود تا تاسیسات مکانیکی فقط در حد نیاز ساختمان انرژی مصرف کنند. کاهش زمان کارکرد نجهیزات به افزایش عمر مفید آنها وکاهش هزینه های تعمیر ونگهداری منجرمیگردد.

در ساختمان های با کاربری غیر مسکونی بدلیل عدم اشغال فضا در ساعات و روزهای خاص، میتوان حجم کار تاسیسات را متناسب با کاربری تنظیم نمود. جدول زمانهای استفاده از ساختمان بر اساس ساعات کاروتعطیلات رسمی وبا درنظر گرفتن استثنائات خاص از قبیل بخش های مورد بهره برداری مدیران ویا پرسنل حراست ونگهبانی که عموما بیشتر از دیگر پرسنل در سازمان میمانند، در ابتدای دوره تعریف وبه سیستم وارد خواهد شد. سامانه فقط در زمان بهره برداری از فضا گرم کردن وخنک کردن ساختمان را بعهده موتورخانه خواهد گذاشت.

 

مسیر سایت