مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

مشخصات كلي انتخاب سنگ براي مصارف ساختماني
سنگ در طبيعت به فراواني يافت مي شود.برخي از انواع آن دوام بسيار زياد دارند.سنگ طبيعي در رنگ ها و مشخصات گوناگون وجود دارد و به همين دليل در نقاط مختلف ساختمان به كار مي رود.سنگ هاي مورد مصرف در كارهاي بنايي بايد داراي مشخصات زير باشد:

بافت سنگ : سنگ بايد ساختماني سالم داشته باشد يعني:
-شيار،ترك و رگه هاي سست نداشه باشد(كرمونباشد)
-بدون هر گونه خلل و فرج باشد.
-پوسيدگي نداشته باشد.
-يك دست(يك نواخت و همگن) باشد.

جذب آن : سنگ ساختماني نبايد آب زياد جذب كند بنابراين نبايد:
- در آب متلاشي و حل شود
- تمام يا قسمتي از آن بيش از 80% وزن خود آب بمكد.
پاكيزگي : سنگ ساختماني نبايد آلوده به مواد طبيعي و مصنوعي باشد.
پايداري در برابر عوامل محيطي: سنگ طبيعي بايد شرايط فيزيكي و شيميايي محيط را تحمل نمايد لذا بايد:
- در برابر باد،يخبندان،تغييرات دما و در صورت وجود جريان آب و همه عوامل فرسايش مقاومت كند.
- در برابر محيط هاي شيميايي اسيدي و قليايي و همچنين عمل هيدروليز و اكيداسيون مقاومت كند.

پايداري مكانيكي
- تاب فشاري براي قطعات بابر نبايد كمتر از 150 كيلوگرم بر سانتي متر مربع باشد.
- در برابر سايش در مكان هاي پر رفت و آمد مقاوم باشد.
6-خصوصيات اصلي عمليات ساختماني با سنگ
اين مباني كه ضامن ساخت بنا با كيفيت بهتر خواهند بود عبارتند از:
- مشخصات سنگ بايد برابر مراتب مندرج در بخش قبل باشد.
- در هنگام بنايي بايد سنگ را ابتدا مرطوب كرد و سپس از آن استفاده نمود .
- سنگ ها به صورت كله و راسته بايد به نحوي روي هم قرار گيرند كه قطعات به خوبيدر يكديگر قفل بست شوند و نبايد بندهاي بين سنگ ها روي يكديگر قرار گيرد.
- ملات در بين سنگ ها بايد به نحوي قرار گيرد كه مانع از تماس لبه هاي سنگ فوقاني و تحتاني با يكديگر شود.
- قطعات سنگ چيده شده در رج اول بايد بزرگتر از رج هاي فوقاني باشد.
- سنگ بايد در جهت خواب و جهت اوليه و طبيعي آن قرار گيرد.به اين ترتيب راستاي نيروهاي وارده بر روي هر قطعه از سنگ ساختماني،بايد عمود بر رگه يا خواب طبيعي آن باشد.اين مساله در مورد سنگ هاي لايه لايه ازاهميت ويژه اي برخوردار است.
- قطعه سنگ بايد در محل مورد نظر به نحوي قرارداده شود كه پس از تماس با ملات حركت نكند.
- عمليات بنايي با سنگ در هواي زير 5 درجه سانتي گراد مجاز نيست و پس از عمليات ساختماني بايد به نحوه مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوي حفظ نمود.
- بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرايط اقليمي و مصالح طرح بايد بندكشي مناسب با ديوارهاي سنگ انجام شود.
- براي نصب سنگ هاي پلاك قطعا بايد قلاب هاي مناسب فلزي از آهن زنگ نزن و يا ساير فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و يا به صورت نصب خشك پيش بيني شود.


مسیر سایت