دامپا

دامپا

 

شكل آن باندهاي نواري است در عرض و يا طول مساحت اجرايي ، ابعاد شكل ظاهري اين نوع سقف به غير از طول آن هميشه ثابت است . ولي طول آن در سفارش براي توليد ميتواند مختلف باشد .

 

زير سازي از جنس ورق گالوانيزه ميباشد .واز سقف اصلي آويزان مي شود.رنگ آميزي الوان است .

اجرا آن در سطوح شكست و زاويه دار و حتي قوس بخوبي انجام پذير است . امكان جاسازي متعلقات سقف كاذب بخوبي امكان پذير است .

موارد اجرايي آن در ساختمان متنوع است . در نوع ساده و پانچ شده توليد ميگردد.

 

این محصول بدلیل مقاومت آن بسیار مناسب فضاهای اداری وسالن هاو انبارهاو ومحیطهای صنعتی ومحیطهایی نظیر جایگاه سوخت میباشد

 
 

 

مسیر سایت