فنگ شویی آشپزخانه و ناهار خوری

 

فنگ شویی آشپزخانه و ناهار خوري

 

چيني ها معتقدند كه فر آيند غذا خوردن ، هم جسم و هم روح را تغذيه ميكندبنابر اين هر نوع حواس پرتي و آشفتگي خاطر در هنگام غذا خوردن شاچي مي آفريندنقش آشپزخانه و ميز ناهار خوري براي ايجاد و حفظ تندرستي اهميت فراوان دارد چون غذايي كه ميپزيم و مي خوريم سبب ادامه حيات مي شود.

محل قرار گيري آشپزخانه در خانه روي زندگي افراد خانواده تاثير دارداگر آشپزخانه بيرون ساختمان ، بيرون از در ورودي و در راهرو باشد،احتمالا ساكنين بيرون از خانه غذا مي خورندبهتر است آشپزخانه در گوشه هاي ساختمان باشدو در آن بزرگ باشد كه جريان چي به راحتي در آن برقرار شودبراي تحريك جريان پايدار انرژي ، آشپزخانه بايد تمييز، مرتب و به دور از انباشتگي بوده و داراي فضاي زياد و نظم و سيستم ذخيره سازي خوبي باشد .

آشپزخانه بايد كاملا روشن باشد. نور اختصاصي يا متمركز براي محل غذا خوري بهتر استرنگ هاي نارنجي، قرمز، زرد و سبز، حس زنده بودن و شكوه را براي آشپزخانه به ارمغان مي آورنداين حس حاصل تقابل رنگ هاي ديوارها و وسايل استهرگاه احساس كنيد كه نياز به روحي جديد در آشپزخانه داريد، به آساني مي توانيد برخي از خرده وسايل را عوض كنيد و به جاي آنها جايگزين هايي با رنگ جديد تهيه كنيد.

در آشپزخانه هاي كوچك بهتر است امتداد رنگ سقف ، بخشي از ديوارها مثلاً تا بالاي كابينت ها را نيز فرا گيردبه اين ترتيب فضا بزرگتر به نظر مي رسد.

 

 

 

اجاق ، ظرفشويي و يخچال بايد يك مثلث تشكيل دهندمحل قرار گيري اجاق ميتواند تاثير زيادي روي كيفيت غذاي شما داشته باشدآشپز بايد مستقيما رو به در باشد اگر اين كار نشد با نسب يك آينه ميتوان ورود هر كس را به او خبر داد.همچنين اجاق نبايد زير پنجره باشد زيرا انرژي ارزشمند از طريق شيشه ها و ديوار هدر خواهد رفت.

وجود ساعت در آشپزخانه يا محل غذا خوري محيط آرام بخش و بدون شتاب به وجود نمي آوردميز غذا خوري چوبي ، احساس خوبي براي شما فراهم ميكند و به ميز هاي لبه تيز و شيشه اي ترجيح دارد.ميز دايره اي افراد را دور هم جمع ميكند و براي يك گفتگوي گروهي عالي استچيدمان مرتب تصاوير بر روي ديوار ، ما را انسانهايي عملگرا ميكندهمچنين تعداد صندلي ها بايد زوج باشد ،زيرا عدد فرد نشانه تنهايي استاگر صندلي ها دسته دار باشد به بر قراري ارتباط در حين غذا خوردن كمك ميكند.

 

 

 

 

font-family: BMitra;/span

right/span

مسیر سایت