چگونه از عناصر پنجگانه فنگ شویی استفاده کنیم

چگونه از عناصر پنجگانه فنگ شویی استفاده کنیم.

ساده ترين راه براي ايجاد تغيير در زندگي، استفاده از فنگ شويي براي وارد نمودن انرژي به زندگي است. اين کار با استفاده از رنگهاي مخصوص فنگ شويي براي بدست آوردن نتايج مورد نظر انجام ميگيرد. رنگها، قدرتمند هستند زيرا نوعي نور ميباشند و
مکانهاي زيادي در خانه نيازمند نور هستند.
يکي از اصول اساسي فنگ شويي، اصل عناصر پنجگانه است که اين اين عناصر پنجگانه عبارتند از: چوب، آتش، خاک، فلز و آب. اين عناصر فنگ شويي به روشهاي خاصي با هم رابطه دارند که اين روشها را معمولاً چرخه هاي سازنده و مخرب مي نامند. هر عنصر فنگ شويي داراي رنگي خاص است و رنگ ساده ترين راه براي استفاده از اصل عناصر پنجگانه براي توازن بخشيدن به محل شما توسط فنگ شويي است.
عناصر پنجگانه و رنگهاي مرتبط به آن عبارتند از:
چوب: سبز قهوه اي
آتش: قرمز، زرد تند، نارنجي، ارغواني، صورتي
خاک: زرد روشن، رنگ خاک/ماسه، قهوه اي روشن
فلز: سفيد، خاکستري
 آب: آبي، سياه
دانستن نحوه استفاده از رنگها از ديدگاه فنگ شويي براي تقويت محيط مورد نظر و ايجاد توازن در آن، شايد در ظاهر پيچيده بنظر آيد، ولي در واقع اين مساله قاعده مند است. مکان درست قرار گيري رنگهاي فنگ شويي توسط «باگوا» (يعني نقشه انرژي فنگ شويي مکان مورد نظر) تعيين ميگردد.
به عنوان مثال، انرژي ناحيه فنگ شويي به شهرت و اعتبار شما مرتبط است. در واقع «نور ياآتش» در آن است و انرژي اين ناحيه با تصويري که مردم از شما دارند و نگاه آنها به شما مرتبط است و نشاندهنده اين است که چقدر در ايجاد و حفظ نور/هويت/ارزشهايتان ثابت قدم هستيد. عنصر جنوبي فنگ شويي آتش است و رنگهاي مرتبط به آن عبارتند از: قرمز، ارغواني، صورتي، زرد و نارنجي. مسلماً نميخواهيد آتش خودتان را خاموش کنيد و لذا نمي بايستي آبي و سياه را به قسمت جنوبي فنگ شويي خانه تان بياوريد ( چون عنصر آب، آتش را خاموش مي کند).
- رنگ سبز براي بهبود سلامت و توازن زندگي خانوادگي است و در قسمت شرق فنگ شويي خانه استفاده ميشود. 
- رنگ آبي از نظر فنگ شويي، رنگي مطلوب براي قسمت شمالي براي حمايت و کمک به شما براي اجراي برنامه هاي شغلي تان است و يا در قسمت شرقي (سلامت/خانواده) و جنوبشرق (موفقيت/ثروت) براي تقويت عنصر چوب استفاده مي شود. 
- براي داشتن اوقاتي خوش و دور هم بودنهاي شاد، از مقداري رنگ قرمز در جنوب استفاده کنيد.
- رنگ سفيد يکدست در غرب سبب حمايت از تلاشهاي خلاقانه شما ميشود.
قبل از استفاده از رنگها براي بهبود کيفيت برخي موارد در محيط مورد نظر، الگوي نور روزانه در آن محيط و نحوه ارتباط آن با ساير «موجودات» خانه نظير مبلمان، وسايل دکوري و هنري و ... را بررسي نماييد. ما ميخواهيم که همه آنها اوقات خوشي داشته
 باشند، نه اينکه براي جلب توجه شما با هم درگير شوند.
   
   

مسیر سایت