فنگ شویی : رابطه بین عناصر پنجگانه و شکلها

فنگ شویی: رابطه بین عناصر پنجگانه و شکلها

هر کدام از عناصر پنجگانه فنگ شويي به يک شکل خاص مرتبط است و نحوه اين ارتباط هم بصورت زير ميباشد:
چوب: مستطيل
آتش: مثلث
فلز: دايره
آب: منحني
خاک: مربع

وقتي کسي به تازگي با اصل عناصر پنجگانه فنگ شويي آشنا ميشود، شايد نوع عنصر مبلمان يا يک شيء دکوري از نظر فنگ شويي برايش گيج کننده باشد. از ميان سه ويژگي رنگ، شکل و مواد سازنده، چگونه ميتوان نوع عنصر فنگ شويي مورد نظر را تعيين نمود؟
بياييم مثالي ساده را در نظر بگيريم: يک ميز به رنگ آبي تيره که مربع شکل است و از چوب ساخته شده است. رنگ آبي، رنگ عنصر آب در فنگ شويي است. حال اين ميز از ديدگاه فنگ شويي از عنصر آب است يا چوب ( که از آن ساخته شده است)؟ و شکل مربع که عنصر خاک است چگونه در آن دخيل ميباشد؟
بطور کلي،  در مواقعي که تعيين نوع عنصر شيء مورد نظر دشوار باشد، رنگ به عنوان نخستين معيار مورد استفاده قرار ميگيرد. معيار دوم شکل و جنس نيز معيار سوم خواهد بود.
البته وقتي که عنصر مشخص باشد مثلاً پلکان فلزي (که فلزي است) يا گياه ( که چوبي است) نيازي به حدس زدن نيست! اما در اکثر موارد مي بينيد که شيء مورد نظر ما داراي چند رنگ است که با گذشت زمان خواهيد آموخت چگونه عنصر هر مورد موجود در خانه را تعيين نماييد.
بالاخره در خواهيد يافت که در خانه هر پنج عنصر فنگ شويي را با استفاده از عناصر دکوري ساده و راه حلهاي فنگ شويي متوازن ساخته و از خانه اي که دلپذير است لذت ببريد.

 

 

مسیر سایت